Η Ε.ΚΑΤ. ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. μετά από δοκιμές και έρευνα σε συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς και εργαστήρια (Ε.ΚΑΤ. – ΤΙΤΑΝ – SIKA), ανακοινώνει ότι από 1 Ιανουαρίου του 2014 χρησιμοποιεί πλέον σε όλες τις συνθέσεις παραγωγής σκυροδέματος τόσο στις εγκαταστάσεις της όσο και στα έργα (κατόπιν αίτησης του πελάτη) χημικά πρόσθετα σε υγρή μορφή ή σε σκόνη της SIKA HELLAS.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι με την χρήση των νέων πρόσμικτων εκτός από την επίτευξη μεγαλύτερης αντοχής, συνοχής και εργασιμότητας του τελικού προϊόντος υπάρχει πλέον για πρώτη φορά η δυνατότητα παραγωγής ειδικών σκυροδεμάτων κατόπιν παραγγελίας όπως: στεγανό, αυτοσυμπυκνούμενο, εμφανές, υψηλής αντοχής, μεγάλου όγκου, μεγάλου ειδικού βάρους, γρανολιθικό, για περιοχές με κίνηση οχημάτων, αυξημένης πυραντίστασης κτλ.

Τα νέα πρόσμικτα προσφέρουν μεγάλο φάσμα εφαρμογών που καλύπτουν τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε σκυροδέτησης και αναλυτικά είναι:

  - Ρευστοποιητής Σκυροδέματος

  - Υπερρευστοποιητής Σκυροδέματος

  - Επιβραδυντής Σκυροδέματος

  - Στεγανοποιητής Σκυροδέματος

  - Επιταχυντής Σκυροδέματος

  - Πρόσμικτο για Σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες

  - Αερακτικό Πρόσμικτο Σκυροδέματος

  - Πρόσμικτο Αναστολής Διάβρωσης Οπλισμού

  - Πρόσμικτο ελέγχου εξάτμισης και βελτιωτικό ωρίμανσης Σκυροδέματος

  - Πρόσμικτο χρωματισμού Σκυροδέματος κτλ.

Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό μας σε συνεργασία με το προσωπικό της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και της SIKA HELLAS είναι στην διάθεση σας – χωρίς καμία επιβάρυνση -για να συζητήσετε τις ξεχωριστές ανάγκες σκυροδέτησης του κάθε έργου σας πετυχαίνοντας έτσι το βέλτιστο αποτέλεσμα ( Η εμπειρία μας – όφελός σας!).